پست های سیار 63/20 کیلوولت شال و حکیمیه

پروژه عملیات ساختمانی، حمل و نصب، تست، راه اندازی و تامین کسری تجهیزات پست های سیار 63/20 کیلوولت شال و حکیمیه


اطلاعات اولیه قرارداد :

قرارداد عملیات ساختمانی، حمل و نصب، تست، راه اندازی و تامین کسری تجهیزات پست های سیار 63/20 کیلوولت شال و حکیمیه به شماره قرارداد 1400/300/177 توسط شرکت برق منطقه ای زنجان در تاریخ 1400/10/20 به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع اوليه قرارداد :

تامین کسری لوازم و تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی، حمل و نصب و تست و راه اندازی پست های سیار شال و حکیمیه در خصوص این پروژه. آزمایشات کارخانه ای، تامین کسری تجهیزات، تهیه بیمه نامه های تمام خطر مهندسی مورد نیاز و مسئولیت مدنی، بسته بندی، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز و اجرای عملیات ساختمانی و نصب و تست و راه اندازی و سایر مواردی که به آن اشاره نشده است ولی جهت پست های سیار شال و حکیمیه مورد نیاز خواهد بود، مورد درخواست می باشد.

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 1400 / —

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع چهل میلیارد و ششصد و سی میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و نه ريال 40،630،758،679 ريال.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان

مشاور : شرکت مشانیر

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up