پست 230/63 کیلوولت ایلام

پروژه نصب، تست و راه اندازی پست 230/63 کیلوولت ایلام


اطلاعات اولیه قرارداد :

این قرارداد به شماره 781/2625-99 که بخشی از قرارداد اصلی شماره 2397143 بین شرکت ت.ان گستر دقیق با شرکت برق منطقه ای زنجان غرب می باشد که در تاریخ 99/04/01 به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع اوليه قرارداد:

موضوع قراردادعبارت است از اجرای کلیه عملیات نصب تجهیزات بیرونی و داخلی و کابلکشی و وایرینگ قرارداد توسعه پست 230/63 کیلوولت ایلام بر اساس مشخصات فنی و نقشه های منضم به قرارداد.

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 04-1399/ —

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 5،000،000،000 ريال پنج میلیارد ريال

کارفرما : شرکت توان گستر دقیق

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up