پست 63/20 کیلوولت توکلی زنجان

پروژه تعویض ترانسفورماتورهای پست 63/20 کیلوولت توکلی زنجان


اطلاعات اولیه قرارداد :

قرارداد پروژه تعویض ترانسفورماتورها پست 63/20 کیلوولت توکلی زنجان به شماره قرارداد 98/300/245 در تاریخ 1398/12/12 توسط شرکت برق منطقه ای زنجان به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع اوليه قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از برکناری دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت MVA 40 به همراه دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت 20 کیلوولت در پست 63/20 کیلوولت توکلی زنجان به شرح ذیل

  • برکناری و دمونتاژ دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت MVA 40 و دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت در پست توکلی، بیمه حمل بسته بندی، بارگیری، حمل و تخلیه به همراه کلیه متعلقات مربوطه، یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت به همراه متعلقات و یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت به انبار شرکت برق منطقه ای زنجان واقع در پست 230 کیلوولت زنجان در شهرستان زنجان و یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت با متعلقات و یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت به محل پست شهرک صنعتی روی واقع در جاده زنجان-ایجرود بعد از پلیس راه
  • بارگیری، حمل، تخلیه و استقرار بر روی فونداسیون دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت MVA 40 و دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت به همراه بیمه حمل و تمتم خطر مهندسی از محل انبار شرکت برق منطقه ای زنجان به محل پست توکلی.

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 12-1398/ 07-1399

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 3،970،200،000 ريال سه میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون و دویست هزار ريال.

کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up