پست 400/63 کیلوولت دشت آبی

پروژه نصب پست 400/63 کیلوولت دشت آبی


موضوع قرارداد:

انجام کلیه فعالیت های مربوط به نصب پست دشت آبی واقع در استان قزوین به شرح زیر ، مطابق طرح کارگذار و تهیه و ارائه مدارک و مستندات فنی مربوطه و انجام و اجرای کامل بخش مربوط به عملیات نصب قرارداد اصلی فی مابین شرکت فولمن و برق منطقه ای زنجان به شماره 95/300/165 و اخذ نمایندگان مشاور و کارفرمای اصلی.

  • اجرای کامل سیستم شبکه زمین شامل مش و رایزرها
  • اجرای کامل سیستم روشنایی شامل حفاری، کابلکشی و نصب پایه ها
  • اجرای کامل سیستم سینی و تجهیزات نگهدارنده کابل
  • سیم کشی اسپانها و بخش تجهیزات (سه باندل) و 63 کیلوولت و سیم گارد و لوله باسبار به صورت کامل
  • نصب کامل تجهیزات بخش 63 و 400 کیلوولت
  • نصب کامل 4 دستگاه ترانس به همراه تزریق روغن و تصفیه آن
  • اجرای کامل کابل کشی و وایرینگ
  • نصب کامل تابلوها
  • نصب باطری ها و شارژ و اینورتر به صورت کامل

تاریخ شروع / پایان قرارداد :05-1396/ 07-1398

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 17،842،465،000 ريال هفده میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ريال.

کارفرما : شرکت فولمن

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up