پست 230/63 کیلوولت ساوه

پروژه نصب تجهیزات و کابل کشی و وایرینگ پست 230/63 کیلوولت ساوه


شرح قرارداد :

قرارداد اجرای عملیات نصب پست 230/63 کیلوولت ساوه به شماره قراداد 97771/243 در تاریخ 1397/02/24 توسط شرکت توان گستر دقیق با شرکت برق منطقه ای باختر به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کلیه عملیات نصب تجهیزات بیرونی و کابلکشی و وایرینگ قرارداد توسعه پست 230/63 کیلوولت ساوه.

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 02-1397/ 11-1398

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 1،200،700،000 ريال یک میلیارد و دویست میلیون و هفتصد هزار ريال.

کارفرما : شرکت توان گستر دقیق

پیمانکار : شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up