نتیجه‌ای پیدا نشد.

پست سیار 63/20 کیلوولت سرپل ذهاب

موضوع قرارداد:

پروژه عملیات ساختمانی احداث پست سیار 63/20 کیلوولت سرپل ذهاب به شماره قرارداد 3295040

تاریخ شروع / پایان قرارداد :95/05 -96/05

مبلغ قرارداد :

1،599،000،000ريال یک میلیاردو پانصد و نود و نه میلیون ريال

کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

پیمانکار :شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up