پست و نیروگاه برق رودخانه رودشور

موضوع قرارداد:

نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات نیروگاه 788.79 مگاواتی گازی رودشور

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 84/10 – 87/08

مبلغ قرارداد : دو میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون و هشتصد هزارريال 2،341،800،000ريال

کارفرما : شرکت european energy systems

پیمانکار :شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up