پست 20/63/400 کیلوولت DCS قیدار

موضوع قرارداد:

نصب تجهیزات مربوط به دو فیدر خط 400 کیلوولت و دو فیدر ترانس 400/63 کیلوولت و دو دستگاه ترانس 400/63 کیلوولت و دو دستگاه ترانس 63/20 کیلوولت و ترانس های نوتر و تغذیه داخلی و نصب تجهیزات 8 فیدر خط 63 کیلوولت و 4 فیدر ترانس 63/20 کیلوولت و انجام کلیه ارتباطات و باسبارهای 400 و 63 کیلوولت و باس کوپلر 63 کیلوولت پست و 10 دستگاه فیدر 20 کیلوولت خروجی و دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت ورودی و دو دستگاه فیدر بانک خازنی ، باس ک.پلر و رایزر و دو دستگاه بانک خازن 2/4 مگاواری و ارتینگ و نصب و تست و راه اندازی کلیه سیستم های حفاظت و کنترل و اندازه گیری ، فالت وایونت و مخابراتی و PLC و RTU و تابلوی فرکانسی پست 400/63/20 کیلوولت نوع DCS قیدار و بیمه تمام خطر مهندسی کلیه عملیات پیمان و شن ریزی . گروتینگ پایه ها و کارهای ساختمانی احتمالی .

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 88/02 – 91/12

مبلغ قرارداد : شش میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و دویست و هفتاد ريال 6،497،285،270 ريال

کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان

پیمانکار :شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up