نگهداری و بهره برداری از شبکه های روشنائی معابر

پروژه خدمات نگهداری و بهره برداری از شبکه های روشنائی معابر


 

موضوع قرارداد:

قرارداد اجرای خدمات نگهداری و بهره برداری از شبکه های روشنائی معابر در منطقه برق رودکی

تاریخ شروع / پایان قرارداد :93/02 -96/01

مبلغ قرارداد : 7،844،645،026 ريال هفت میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون وششصد و چهل و پنج هزار و بیست و شش ريال

کارفرما : شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

پیمانکار :شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up