پروژه ها

پروژه پست های اصلی خط 7 مترو تهران

پست 63/20 کیلوولت توکلی زنجان

پست و نیروگاه برق رودخانه رودشور

پست 20/63/400 کیلوولت DCS قیدار

پست 230/63 کیلوولت ساوه

نگهداری و بهره برداری از شبکه های روشنائی معابر

پست 230/63 کیلوولت اسلام آباد

پست 63/20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد

پست 400/230 کیلوولت نیروگاه سلطانیه

پست 400/63 کیلوولت دشت آبی

پست 63/20 کیلوولت ماهدشت

پست 230 کیلوولت ابرکوه

پست 230/63 کیلوولت ایلام

پست های سیار 63/20 کیلوولت شال و حکیمیه

پست 400 کیلوولت گله دار

keyboard_arrow_up