پست 400/230 کیلوولت نیروگاه سلطانیه

پروژه نصب، تست و راه اندازی کلیه تجهیزات و سیستم های بی توسعه پست 400/230 کیلوولت نیروگاه سلطانیه


شرح قرارداد :

قرارداد اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات و سیستم های بی توسعه پست 400/230 کیلوولت نیروگاه سلطانیه به شماره قرارداد 1949/س ت در تاریخ 1391/08/16 توسط شرکت فولمن به شرکت نیروصارم ابلاغ گردیده.

موضوع قرارداد:

عبارت است از اجرای عملیات نصب – تست و راه اندازی کلیه تجهیزات و سیستم های بی توسعه 400/230 کیلوولت نیروگاه سلطانیه بر اساس مشخصات فنی و نقشه های منضم به قرارداد اصلی.

تاریخ شروع / پایان قرارداد :1391-08 / 1394-02

مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد جهت اجراي موضوع پروژه با لحاظ دستور كارهاي افزايشي و كاهشي قراردادي، در مجموع 1،592،950،000 ريال یک میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ريال.

کارفرما : شرکت فولمن

پیمانکار :شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up