پست 63/20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد

موضوع قرارداد:

انجام کار های ساختمانی و نصب و توسعه . تقویت پست 63/20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد و تبدیل آن از 30*2 مگاولت آمپر به 30*3 مگاولت آمپر به شماره قرارداد 92/2020

تاریخ شروع / پایان قرارداد : 92/05 -93/10

مبلغ قرارداد : 3،984،078،161ريال سه میلیارد و نهصد و هشتادوچهار میلیون و هفتاد و هشت هزار و یکصد و شصت و یک ريال

کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

پیمانکار :شركت نیروصارم

keyboard_arrow_up